การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้าภายใต้การจัดจำหน่ายของ บริษัท โปรเฟส อิเลคทริค ซัพพลาย จำกัด โดยมีทั้งนำเข้าจากต่างประเทศและในประเทศ เมื่อเกิดปัญหากับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ การรับประกันคุณภาพสินค้าจะอ้างอิงตามหมายเลข Serial Number ของสินค้าแต่ละประเภท และหรืออ้างอิงตามเอกสารที่ออกให้โดยบริษัทฯ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท/ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่ายสินค้าประเภทนั้นๆ

 

ก. สินค้าระบบไฟฟ้า / อุปกรณ์ไฟฟ้า

1.) ความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่อง หรือผิดพลาดจากโรงงานผู้ผลิต ทางบริษัทฯรับประกันการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้ฟรี โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลา 1ปี หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารรับประกัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

2.) สินค้าต้องถูกติดตั้งใช้งานในพื้นที่ที่เหมาะสม และได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมตามสมควร

3.) การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความชำรุดเสียหาย ในกรณีดังต่อไปนี้

   3.1) การซ่อม ดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

   3.2) การใช้สินค้าผิดประเภท หรืออุบัติเหตุ ตก แตก กระแทก หัก หรือความประมาทเกี่ยวกับการบำรุงรักษาผิดวิธี ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

   3.3) การต่อสายไฟ ขนาดสายไฟ และแรงดันไฟฟ้าแตกต่างจากที่ระบุในตัวอุปกรณ์หรือคู่มือแนะนำการใช้งาน

   3.4) ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ฯลฯ

   3.5) ความเสียหายอันเนื่องมาจาก สัตว์ หรือแมลงเข้าไปทำลาย

   3.6) การติดตั้งที่ผิดวิธี หรือผิดแปลกไปจากคู่มือแนะนำการใช้งาน

   3.7) สินค้าที่มีสภาพผิดไปจากรูปทรงปกติได้แก่ แตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ

   3.8) สินค้าชำรุด เสียหาย โดยเจตนา หรือการไม่ระมัดระวังของผู้ใช้งาน

   3.9) ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

4.) วัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกัน

 

ข. สินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป

1.) ความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่อง หรือผิดพลาดจากโรงงานผู้ผลิต ทางบริษัทฯรับประกันการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้ฟรี โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลา 1ปี หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารรับประกัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

2.) สินค้าต้องถูกติดตั้งใช้งานในพื้นที่ที่เหมาะสม และได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมตามสมควร

3.) การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความชำรุดเสียหาย ในกรณีดังต่อไปนี้

   3.1) การซ่อม ดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

   3.2) การใช้สินค้าผิดประเภท หรืออุบัติเหตุ ทำตก แตก กระแทก หัก หรือความประมาทเกี่ยวกับการบำรุงรักษาผิดวิธี ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

   3.3) ความเสียหายอันเนื่องจาก สัตว์ หรือแมลงเข้าไปทำลาย

   3.4) การติดตั้งที่ผิดวิธี หรือผิดแปลกไปจากคู่มือแนะนำการใช้งาน

   3.5) สินค้าที่มีสภาพผิดไปจากรูปทรงปกติได้แก่ แตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ

   3.6) สินค้าชำรุด เสียหาย โดยการเจตนา หรือการไม่ระมัดระวังของผู้ใช้งาน

   3.7) ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

4.) วัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกัน

 

เงื่อนไขและข้อตกลงก่อนทำการซื้อขายสินค้า

1) สินค้าเบิกห้าง สั่งผลิต สั่งตัด และสั่งนำเข้าไม่สามารถเปลี่ยน ยกเลิกหรือคืนได้ทุกกรณี ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนและตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าเหล่านั้นให้เรียบร้อยก่อนทำการสั่งซื้อ

2) สินค้าเบิกห้าง สั่งผลิต สั่งตัด และสั่งนำเข้าที่ถูกยกเลิกออเดอร์จากต้นทางผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย ทางบริษัทจะโอนเงินคืนให้เต็มจำนวนตามที่ได้รับมาจากสั่งผู้ซื้อ

3) สินค้าสั่งนำเข้า ระยะเวลาในการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ สงคราม ฯลฯ เป็นต้น ไม่สามารถใช้เป็นเหตุขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือเรียกร้องค่าปรับสินไหมในการนำส่งสินค้าล่าช้าได้    

 

         โปรดศึกษาคู่มือและวิธีการใช้งานสินค้าจากคู่มือสินค้า ทั้งจากในกล่องสินค้า ตัวสินค้า และในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ผู้ผลิต เพื่อความถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน หากมีข้อสงสัย หรือมีสิ่งใดไม่เข้าใจ อย่าลังเลที่จะสอบถามเรา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และการใช้งานที่ราบรื่น

 

 

Visitors: 50,256